Bruce Lee

working an armbar

http://www.judoinfo.com/images/bruceleearmbar.jpg