Demontfaucon vs Bloshenko

SOME PRETTY GOOD NEWAZA

http://www.youtube.com/watch?v=7U4MKVmI1lA

 

Very nice - thanks.