Footballer saying he would eat horse shit if he saw Ronaldo doing it

1 Like