Guillard will never be champ......

 Untill he learns some JiuJitsu!

yep Phone Post

Go learn Jiujitsu Melvin!

Kiu Jitsu > Thug Jitsu

he's a mental midget, its never going to happen

Melvin doesnt have brazilian jiujitsu but he got american whohityou.