Happy birthday, Fedor Emelianenko!

Born: 28 September 1976 (age 44 years)

5 Likes
3 Likes
1 Like

Excellent contribution.

Thanks for posting.

Omgosh I totally forgot!

Happy birthday GOAT!

1 Like

Good evening Sparkuri!

Happy birthday to the GOAT

2 Likes
crowbar - 

Good evening Sparkuri!

Yo brotha!

S dnyom rozhdeniya!

![](upload://6sQnsjfVzjMwZ9VtQofriWBkoHZ.jpeg) 

Edited.

Soup Nazi - Born: 28 September 1976 (age 44 years)

How did you get your posts reduced?

Makes me sad he’s 44. 

The Pride heavyweight GOAT