Scott Jorgensen WEC 43 Fight worn shorts on ebay.

ebay username:

***scrivs***

they gone already?

IGNORE
forgot the stars, sorry