Video : Tmenov vs Mikhaylin

Tamerlan Tmenov  vs the 3 x world judo champion , Alexander Mikhaylin

http://www.youtube.com/watch?v=p66byJZksm8

Enjoy !