Inoki Bom Ba Ye: fotos

Emelianenko Fedor vs Yugi NagataTadao Yasuda vs Rene RoozeLyoto Machilda vs Rich FranklinSemmy Schilt vs Josh Barnett

Din Thomas vs Amar Suloev